ادغام کتابخانه فارسی و عربی - ویکی فقه 


ادغام کتابخانه فارسی و عربی


۹۱/۴/۲۷: به منظور سهولت استفاده از منابع موجود در کتابخانه    ، بخش فارسی و عربی با یکدیگر ادغام شد. در روش قبلی، محقق باید هم بخش فارسی را جستجو می‌کرد و هم بخش عربی را، اما در شیوه جدید تنها در یک کتابخانه جست‌وجو می‌شود.
همچنین شیوه جستجو و مستندسازی در راهنمای کتابخانه    قرار گرفت.
ابزارهای شخصی
گشتن
جعبه‌ابزار