دو مقاله دانشنامه - ویکی فقه 


دو مقاله دانشنامه


۹۰/۱۱/۳:در دانشنامه جهان اسلام برای اختصار نویسی، نام نویسنده و شماره صفحه در داخل متن ذکر شده اما جزئیات در پاورقی آورده شده است. برای یافتن منبع، نام نویسنده را در منابع جستجو کنید. به عنوان نمونه مقاله براء بن عازب    یا براء بن مالک    را مشاهده نمایید.
ابزارهای شخصی
گشتن
جعبه‌ابزار